ยินดีต้อนรับสู่
                ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Thai Society of Travel Medicine) เป็นการรวมตัวกันของบุคลากรในหลายภาคส่วน ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการ ชมรม สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความสุข ความมีสุขภาพดี และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชมรมฯ

 

**New**  ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดจัดให้มีการทัศนศึกษาและประชุมวิชาการสัญจรต่างประเทศ  ที่ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 23-25 กันยายน 2559 รวมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 12,500 บาท สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาติดต่อคุณฐิติยา โพนาม  ผู้ประสานงานชมรมฯ ได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทร. 02-306-9100 ต่อ 3034, 3037  ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  **สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่**

                  ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อ "Principle and Practice in Travel Medicine" ที่ห้องประชุมมีเกรท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่นี่ และ สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับการประชุมได้ที่นี่

                   วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน  2558  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นที่ 2  โดยในปีการศึกษา 2558  มีแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าว  5  คน  ได่แก่ 1) นายแพทย์อรรควิชญ์  หาญนวโชค 2) นายแพทย์ชลทรัพย์ แชมาร์  3) แพทย์หญิงจิตรฟ้า  หรูรุ่งโรจน์  4) แพทย์หญิงนุจรีนารถ  คูหาเกษมสิน 5)แพทย์หญิงรณิดา  โภคศิริ  **ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่**

 DSC_6099

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ได้ผ่านความเห็นชอบจากแพทยสภาแล้ว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 อ่านรายละเอียดของหลักสูตรและการเปิดรับสมัคร ได้ที่นี่

2. จุลสารชมรม TravNews ฉบับใหม่ ได้จัดพิมพ์และทยอยส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว สามารถอ่าน online และ download เป็น pdf file ได้ที่นี่

ฉบับที่ 1/57 : แมงกะพรุนพิษ ท้องเสียในนักเดินทาง การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ฉบับที่ 2/57 : เรือดกับการเดินทาง Travel Insurance ความเสี่ยงด้านสุขภาพเมื่อเดินทาง

 

กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรม

1.ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว  และคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล   จัดฝึกอบรมในหัวข้อ  “ ความปลอดภัยในนักท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ในวันพุธที่  18   มิถุนายน   2557  ณ. ห้องประชุมมีเกรท  ชั้น ๘  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖  ปี”  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  150  คน   ดูรูปที่นี่

DSC_8976